KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

 

„Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza z siedzibą przy ul. 6 Sierpnia 30, 24-100 Puławy.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach.
  4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, parking szkolny, korytarze budynku, łazienki.
  5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
  6. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  7. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
  8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
  9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.